FREE SHIPPING! Call or Text 806-855-3785 to order.
txtcont:--:

Chiroflex Clinical Strength Curcumin Anti-Inflammatory 60 CT

:|~|:txtblattr:--: data-id='772830' class='zpa-best-value-description zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772830':|~|:ttl5cont:--:

20% OFF!

:|~|:ttl5blattr:--: data-id='772840' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772840':|~|:ttl4cont:--:

$39

:|~|:ttl4blattr:--: data-id='772841' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772841':|~|:ttl3cont:--:

$49

:|~|:ttl3blattr:--: data-id='772849' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772849':|~|:ttl2cont:--:

1 BOTTLE

:|~|:ttl2blattr:--: data-id='772853' class='default-styles-wrapper zpa-best-value-header zpa-offset-bottom-sm zpa-mobile-offset-bottom-xs zpa-word-wrap btn-editable-right disable-internal-link zp ba-772853':|~|:slctvrnt:--::|~|:selclass:--:js-best-value-not-select:|~|:prdurl:--:http://www.totaltea.com/cart:|~|:prdttl:--:1 Pack ChiroFlex (60ct):|~|:prdlbtnattr:--: class='zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom zpa-btn-custom-respons zpa-best-price-btn zpa-button-medium zp bcss-772834':|~|:prdbtns:--:medium:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnattr:--: class='zpa-btn-custom zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom-respons zpa-product-option-btn zpa-add-to-cart-btn zpa-button-medium zp bcss-772834':|~|:prdblattr:--: data-id='772834' class='zpa-text-center zpa-product zp ba-772834':|~|:lblvisattr:--:data-hidden-label:|~|:lbluptxt:--:REMOVE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--::|~|:lblblattr:--: data-id='772843' class='zpa-product-label-box zp ba-772843':|~|:imglattr:--::|~|:imgimgattr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/054/370/original/219673_20170427T135654.jpeg" :|~|:imgblattr:--: data-id='772844' class='zpa-text-center zp ba-772844':|~|:img2lattr:--::|~|:img2blattr:--: data-id='772848' class='zpa-text-center zp ba-772848':|~|:img2attr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/000/007/original/best_price_footer.jpg" :|~|:handle:--:1-pack-chiroflex-60ct:|~|:bvuppclr:--: class='zpa-best-value zp uca-772843':|~|:bvprcsv:--: class='zpa-product-best-price-save zpa-text-center zpa-word-wrap hidden zp mat-772843':|~|:bvcrnrattr:--: class='zpa-best-value-corner hidden zp lat-772843':|~|:bprcttlcss:--: class='zpa-product-best-price-title hidden zp uat-772843'
txtcont:--:

Chiroflex Clinical Strength Curcumin Anti-Inflammatory 60 CT

:|~|:txtblattr:--: data-id='772837' class='zpa-best-value-description zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772837':|~|:ttl5cont:--:

$34 EACH!

:|~|:ttl5blattr:--: data-id='772854' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772854':|~|:ttl4cont:--:

$102

:|~|:ttl4blattr:--: data-id='772850' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772850':|~|:ttl3cont:--:

$147

:|~|:ttl3blattr:--: data-id='772847' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772847':|~|:ttl2cont:--:

3 BOTTLES

:|~|:ttl2blattr:--: data-id='772856' class='default-styles-wrapper zpa-best-value-header zpa-offset-bottom-sm zpa-mobile-offset-bottom-xs zpa-word-wrap btn-editable-right disable-internal-link zp ba-772856':|~|:slctvrnt:--::|~|:selclass:--:js-best-value-not-select:|~|:prdurl:--:http://www.totaltea.com/cart:|~|:prdttl:--:3 Pack ChiroFlex (60ct):|~|:prdlbtnattr:--: class='zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom zpa-btn-custom-respons zpa-best-price-btn zpa-button-medium zp bcss-772851':|~|:prdbtns:--:medium:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnattr:--: class='zpa-btn-custom zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom-respons zpa-product-option-btn zpa-add-to-cart-btn zpa-button-medium zp bcss-772851':|~|:prdblattr:--: data-id='772851' class='zpa-text-center zpa-product zp ba-772851':|~|:lblvisattr:--:data-hidden-label:|~|:lbluptxt:--:REMOVE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--::|~|:lblblattr:--: data-id='772832' class='zpa-product-label-box zp ba-772832':|~|:imglattr:--::|~|:imgimgattr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/054/368/original/219682_20170427T135448.png" :|~|:imgblattr:--: data-id='772828' class='zpa-text-center zp ba-772828':|~|:img2lattr:--::|~|:img2blattr:--: data-id='772836' class='zpa-text-center zp ba-772836':|~|:img2attr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/000/007/original/best_price_footer.jpg" :|~|:handle:--:3-pack-chiroflex:|~|:bvuppclr:--: class='zpa-best-value zp uca-772832':|~|:bvprcsv:--: class='zpa-product-best-price-save zpa-text-center zpa-word-wrap hidden zp mat-772832':|~|:bvcrnrattr:--: class='zpa-best-value-corner hidden zp lat-772832':|~|:bprcttlcss:--: class='zpa-product-best-price-title hidden zp uat-772832'
txtcont:--:

Chiroflex Clinical Strength Curcumin 60 CT

:|~|:txtblattr:--: data-id='772855' class='zpa-best-value-description zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772855':|~|:ttl5cont:--:

$30 EACH!

:|~|:ttl5blattr:--: data-id='772831' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772831':|~|:ttl4cont:--:

$180

:|~|:ttl4blattr:--: data-id='772839' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772839':|~|:ttl3cont:--:

$294

:|~|:ttl3blattr:--: data-id='772835' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-772835':|~|:ttl2cont:--:

6 BOTTLES

:|~|:ttl2blattr:--: data-id='772845' class='default-styles-wrapper zpa-best-value-header zpa-offset-bottom-sm zpa-mobile-offset-bottom-xs zpa-word-wrap btn-editable-right disable-internal-link zp ba-772845':|~|:slctvrnt:--::|~|:selclass:--::|~|:prdurl:--:http://www.totaltea.com/cart:|~|:prdttl:--:6 Pack ChiroFlex (60ct):|~|:prdlbtnattr:--: class='zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom zpa-btn-custom-respons zpa-best-price-btn zpa-button-medium zp bcss-772852':|~|:prdbtns:--:medium:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnattr:--: class='zpa-btn-custom zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom-respons zpa-product-option-btn zpa-add-to-cart-btn zpa-button-medium zp bcss-772852':|~|:prdblattr:--: data-id='772852' class='zpa-text-center zpa-product zp ba-772852':|~|:lblvisattr:--::|~|:lbluptxt:--:BEST VALUE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--:Save 40%!:|~|:lblblattr:--: data-id='772838' class='zpa-product-label-box zp ba-772838':|~|:imglattr:--::|~|:imgimgattr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/054/369/original/219691_20170427T135457.png" :|~|:imgblattr:--: data-id='772842' class='zpa-text-center zp ba-772842':|~|:img2lattr:--::|~|:img2blattr:--: data-id='772846' class='zpa-text-center zp ba-772846':|~|:img2attr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/000/007/original/best_price_footer.jpg" :|~|:handle:--:6-pack-chiroflex-60ct:|~|:bvuppclr:--: class='zpa-best-value zp uca-772838':|~|:bvprcsv:--: class='zpa-product-best-price-save zpa-text-center zpa-word-wrap zp mat-772838':|~|:bvcrnrattr:--: class='zpa-best-value-corner zp lat-772838':|~|:bprcttlcss:--: class='zpa-product-best-price-title zp uat-772838'
:|zpendofcontent|: