FREE SHIPPING! Call or Text 806-855-3785 to order.
txtcont:--:

Chiroflex Clinical Strength Curcumin Anti-Inflammatory 60 CT

:|~|:txtblattr:--: data-id='837798' class='zpa-best-value-description zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837798':|~|:ttl5cont:--:

20% OFF!

:|~|:ttl5blattr:--: data-id='837795' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837795':|~|:ttl4cont:--:

$39

:|~|:ttl4blattr:--: data-id='837809' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837809':|~|:ttl3cont:--:

$49

:|~|:ttl3blattr:--: data-id='837807' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837807':|~|:ttl2cont:--:

1 BOTTLE

:|~|:ttl2blattr:--: data-id='837804' class='default-styles-wrapper zpa-best-value-header zpa-offset-bottom-sm zpa-mobile-offset-bottom-xs zpa-word-wrap btn-editable-right disable-internal-link zp ba-837804':|~|:slctvrnt:--::|~|:selclass:--:js-best-value-not-select:|~|:prdurl:--:http://www.totaltea.com/cart:|~|:prdttl:--:1 Pack ChiroFlex (60ct):|~|:prdlbtnattr:--: class='zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom zpa-btn-custom-respons zpa-best-price-btn zpa-button-medium zp bcss-837806':|~|:prdbtns:--:medium:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnattr:--: class='zpa-btn-custom zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom-respons zpa-product-option-btn zpa-add-to-cart-btn zpa-button-medium zp bcss-837806':|~|:prdblattr:--: data-id='837806' class='zpa-text-center zpa-product zp ba-837806':|~|:lblvisattr:--:data-hidden-label:|~|:lbluptxt:--:REMOVE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--::|~|:lblblattr:--: data-id='837794' class='zpa-product-label-box zp ba-837794':|~|:imglattr:--::|~|:imgimgattr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/060/489/original/219673_20170427T135654.jpeg" :|~|:imgblattr:--: data-id='837800' class='zpa-text-center zp ba-837800':|~|:img2lattr:--::|~|:img2blattr:--: data-id='837803' class='zpa-text-center zp ba-837803':|~|:img2attr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/000/007/original/best_price_footer.jpg" :|~|:handle:--:1-pack-chiroflex-60ct:|~|:bvuppclr:--: class='zpa-best-value zp uca-837794':|~|:bvprcsv:--: class='zpa-product-best-price-save zpa-text-center zpa-word-wrap hidden zp mat-837794':|~|:bvcrnrattr:--: class='zpa-best-value-corner hidden zp lat-837794':|~|:bprcttlcss:--: class='zpa-product-best-price-title hidden zp uat-837794'
txtcont:--:

Chiroflex Clinical Strength Curcumin Anti-Inflammatory 60 CT

:|~|:txtblattr:--: data-id='837811' class='zpa-best-value-description zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837811':|~|:ttl5cont:--:

$34 EACH!

:|~|:ttl5blattr:--: data-id='837808' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837808':|~|:ttl4cont:--:

$102

:|~|:ttl4blattr:--: data-id='837793' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837793':|~|:ttl3cont:--:

$147

:|~|:ttl3blattr:--: data-id='837813' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837813':|~|:ttl2cont:--:

3 BOTTLES

:|~|:ttl2blattr:--: data-id='837789' class='default-styles-wrapper zpa-best-value-header zpa-offset-bottom-sm zpa-mobile-offset-bottom-xs zpa-word-wrap btn-editable-right disable-internal-link zp ba-837789':|~|:slctvrnt:--::|~|:selclass:--:js-best-value-not-select:|~|:prdurl:--:http://www.totaltea.com/cart:|~|:prdttl:--:3 Pack ChiroFlex (60ct):|~|:prdlbtnattr:--: class='zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom zpa-btn-custom-respons zpa-best-price-btn zpa-button-medium zp bcss-837792':|~|:prdbtns:--:medium:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnattr:--: class='zpa-btn-custom zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom-respons zpa-product-option-btn zpa-add-to-cart-btn zpa-button-medium zp bcss-837792':|~|:prdblattr:--: data-id='837792' class='zpa-text-center zpa-product zp ba-837792':|~|:lblvisattr:--:data-hidden-label:|~|:lbluptxt:--:REMOVE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--::|~|:lblblattr:--: data-id='837816' class='zpa-product-label-box zp ba-837816':|~|:imglattr:--::|~|:imgimgattr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/060/490/original/219682_20170427T135448.png" :|~|:imgblattr:--: data-id='837805' class='zpa-text-center zp ba-837805':|~|:img2lattr:--::|~|:img2blattr:--: data-id='837810' class='zpa-text-center zp ba-837810':|~|:img2attr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/000/007/original/best_price_footer.jpg" :|~|:handle:--:3-pack-chiroflex:|~|:bvuppclr:--: class='zpa-best-value zp uca-837816':|~|:bvprcsv:--: class='zpa-product-best-price-save zpa-text-center zpa-word-wrap hidden zp mat-837816':|~|:bvcrnrattr:--: class='zpa-best-value-corner hidden zp lat-837816':|~|:bprcttlcss:--: class='zpa-product-best-price-title hidden zp uat-837816'
txtcont:--:

Chiroflex Clinical Strength Curcumin 60 CT

:|~|:txtblattr:--: data-id='837790' class='zpa-best-value-description zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837790':|~|:ttl5cont:--:

$30 EACH!

:|~|:ttl5blattr:--: data-id='837817' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837817':|~|:ttl4cont:--:

$180

:|~|:ttl4blattr:--: data-id='837812' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837812':|~|:ttl3cont:--:

$294

:|~|:ttl3blattr:--: data-id='837799' class='default-styles-wrapper zpa-word-wrap disable-internal-link zp ba-837799':|~|:ttl2cont:--:

6 BOTTLES

:|~|:ttl2blattr:--: data-id='837801' class='default-styles-wrapper zpa-best-value-header zpa-offset-bottom-sm zpa-mobile-offset-bottom-xs zpa-word-wrap btn-editable-right disable-internal-link zp ba-837801':|~|:slctvrnt:--::|~|:selclass:--::|~|:prdurl:--:http://www.totaltea.com/cart:|~|:prdttl:--:6 Pack ChiroFlex (60ct):|~|:prdlbtnattr:--: class='zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom zpa-btn-custom-respons zpa-best-price-btn zpa-button-medium zp bcss-837791':|~|:prdbtns:--:medium:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnattr:--: class='zpa-btn-custom zpa-lime-color-btn zpa-btn-custom-respons zpa-product-option-btn zpa-add-to-cart-btn zpa-button-medium zp bcss-837791':|~|:prdblattr:--: data-id='837791' class='zpa-text-center zpa-product zp ba-837791':|~|:lblvisattr:--::|~|:lbluptxt:--:BEST VALUE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--:Save 40%!:|~|:lblblattr:--: data-id='837814' class='zpa-product-label-box zp ba-837814':|~|:imglattr:--::|~|:imgimgattr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/060/488/original/219691_20170427T135457.png" :|~|:imgblattr:--: data-id='837796' class='zpa-text-center zp ba-837796':|~|:img2lattr:--::|~|:img2blattr:--: data-id='837802' class='zpa-text-center zp ba-837802':|~|:img2attr:--:alt="placeholder" src="https://s3.amazonaws.com/shopify-pages-development/pictures/images/000/000/007/original/best_price_footer.jpg" :|~|:handle:--:6-pack-chiroflex-60ct:|~|:bvuppclr:--: class='zpa-best-value zp uca-837814':|~|:bvprcsv:--: class='zpa-product-best-price-save zpa-text-center zpa-word-wrap zp mat-837814':|~|:bvcrnrattr:--: class='zpa-best-value-corner zp lat-837814':|~|:bprcttlcss:--: class='zpa-product-best-price-title zp uat-837814'